flash

Vnitřní řád MŠ

Vnitřní řád Mateřské školy Zubčice

 

 1. Mateřská škola je zřízena Obecním úřadem Zubčice.

 2. Provoz mateřské školy je celodenní od 6:30 do 16:00 hod. Provoz lze omezit nebo přerušit v měsíci červenci a srpnu. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonnému zástupci dva měsíce předem. Po dohodě s rodiči zajistí mateřská škola, podle potřeby, pobyt dítěte v jiné mateřské škole.

 3. Naše mateřská škola může přijmout celkem 28 dětí.

 4. Zpravidla v květnu proběhne zápis do mateřské školy. Pokud není naplněná kapacita školky, mohou zákonní zástupci přihlásit své dítě i v průběhu školního roku. V případě zájmu o docházku dítěte do mateřské školy si zákonný zástupce vyzvednou v mateřské škole žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a formulář pro vyjádření lékaře, kterou po vyplnění, současně s vyjádřením lékaře odevzdají učitelce MŠ, nebo ředitelce školy. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy.

 5. Při nástupu dítěte do mateřské školy zákonní zástupci vyplní evidenční list a přihlásí se ke stravování.

 6. Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka školy. Informace o výši úplaty je vyvěšena na nástěnce v mateřské škole. Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže. Žádost o osvobození od úplaty musí být podána písemně u ředitelky školy vždy v prvním měsíci daného čtvrtletí ( do 15.dne).

 7. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,  do zahájení povinné školní docházky je předškolní vzdělávání povinné, bezúplatné a poskytuje se podle zákona č. 561/2004 Sb., § 123 v platném znění).

 8. Přihlašování a odhlašování stravy se děje u vedoucí školní jídelny, den předem do 13:00 hodin přímo u vedoucí školní jídelny, nebo telefonicky.

 9. Do a z mateřské školy děti přivádí a odvádí zákonný zástupce, nebo jím pověřená osoba.

 10. Dítě chodí do mateřské školy zdravé. Zákonný zástupce dítěte oznamuje mateřské škole předem známou nepřítomnost, děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, omlouvá zákonný zástupce písemně, pomocí omluvného listu, který je k vyzvednutí u učitelky MŠ.

 11. Učitelka mateřské školy odpovídá za bezpečnost dětí po celou dobu pobytu v mateřské škole až do předání dítěte zákonným zástupcům, či jiné pověřené osobě.

 12. Zákonní zástupci jsou na začátku školního roku seznámeni se školním řádem mateřské školy.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 03 Leden 2019 14:08 )